ಉಪಯುಕ್ತ ಲೋಕಲ್- ನಿಮ್ಮೂರಿನ ನಿಮ್ಮದೇ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೋಕಲ್ ಜಾಲತಾಣ | ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 7019126946 ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಪಿತೃಪಕ್ಷೊಡ್ ಆಚರಿಸಾವುನ ಕಾರ್ಯ- ಮಾಲಕಾರ್ಯ

ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಪಿತೃಪಕ್ಷೊಡ್ ಆಚರಿಸಾವುನ ಕಾರ್ಯ- ಮಾಲಕಾರ್ಯ


'ಕಾರ್ಯ' ಪಂಡ ದಾದಪಂಡ್ ದ್‌ ತೆರಿಯಂದೆ 'ಮಾಲಕಾರ್ಯ' ಎಂಚಿನಾಂದ್ ವಿವರಿಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಅಯಿಕಾದ್ ಕಾರ್ಯ ಪಂಡ: ಅಮ್ಮೆರ್, ಅಜ್ಜೆರ್, ಪಿಜ್ಜೆರ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪೆ, ಅಮ್ಮರ್ನ ಅಪ್ಪೆ (ಕಾರ್ಯ ಪಾಡುನಾಯಗ್ ಅಜ್ಜಿ), ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಅಜ್ಜಿ (ಕಾರ್ಯ ಪಾಡುನಾಯಗ್ ಪಿಜ್ಜಿ) ಇಂಚ ಮೂಜಿ ತರೆತ ಕರಿದ್ ಪೋತಿನ ಹಿರಿಯೆರೆ್ಗ್ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಅತ್ತಡ ಅಪ್ಪೆನ ಸಯಿತಿನ ತಿಥಿದಾನಿ ವರ್ಸೊಗೊರ ಸಂದಾವುನ ಪಿಂಡ ಬುಡ್ಪಿನ ಕರ್ಮನೇ ಪಿತೃಕಾರ್ಯ, ಉಂದುವೇ 'ಕಾರ್ಯ'. 


ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕಾರ್ಯದಾನಿ ಅಮ್ಮೆರ್, ಅಜ್ಜೆರ್, ಪಿಜ್ಜೆರೆಗ್ ಪಿಂಡ ಪಾಡುನು. ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರ್ಯದಾನಿ‌ ಅಪ್ಪೆಡ್ದ್ ಸುರು ಪತ್ ದ್ ಅಜ್ಜಿ, ಪಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಕಾರ್ಯ ಕರಿಪೊಡು. ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪಂಡ 'ಪಿತೃ ಪೈತೃಕ'- ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಸಂಸಾರ. ಅಪ್ಪೆನ ಪಂಡ 'ಮಾತೃ ಪೈತೃಕ'- ಅಪ್ಪೆ ಸಂಸಾರ.


ಕರಿದ್ ಪೋಯಿನಾಕುಲು ದೇವತೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಗೇನೊಡು ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುನವು ವೈದಿಕ ಕ್ರಮ. ಸೈತಿನಾಕುಲೆಗ್ ಪತ್ತ್ ದಿನಮುಟ್ಟ ಪದಿನಾಜಿ ಕಾರ್ಯ ಪಾಡ್ದ್ ಪತ್ತೊಂಜೆನಾನಿ ಕುಡ ಪದಿನಾಜಿ ಕಾರ್ಯ ಕರಿತ್ ದ್ ಪದ್ ರಾಡ್ನೆ ದಿನತಾನಿ ಪೆರಿಯ ಹಿರಿಯೆರೊಟ್ಟುಡು ಸೇರಾದ್ ಕಾರ್ಯ (ಸಪಿಂಡೀಕರಣ) ಕರಿತ್ಂಡ ಆನಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯೆರ್ ವಸು, ರುದ್ರ, ಆದಿತ್ಯ ರೂಪದ ಪಿತೃ ದೇವತೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವು ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯ ಉಪ್ಪು ಮಾತೃ ಕಾರ್ಯ ಉಪ್ಪು ಪಿತೃ ದೇವತೆರ್ ವಸು, ರುದ್ರ, ಆದಿತ್ಯ ರೂಪದಾಕುಲು ಪಂಡ್ ದೇ ಒಪ್ಪಿತೊ.


[ಒರಿ ಕಾರ್ಯ ಪಾಡ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ (ಅಮ್ಮೆರ್, ಅಪ್ಪೆ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ) ಪಡೆಯೆಡ ಆನಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಈತ್ ಕರಿದ್ ಪೋತಿನ ಹಿರಿಯೆರೆಗ್ ಪಿಂಡ ಪಾಡ್ರೆ, ಎಡ್ಮೆ ನೀರ್ ಬುಡ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಪೆ. ಒಂಜಿ ವರ್ಸೊಗು ಒರ ಅಮ್ಮೆರ್ನ- ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರ್ಯ, ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಅಮ್ನೆರ್ನ ಮೆಗ್ಯೆ, ಪಲಾಯಾಲ್ಲೆನ ಕಾರ್ಯ, ಕುಟುಮೊಡು ಒರಿ ಪಾಡುನ 'ಮಾಲಕಾರ್ಯ'. ಇಂಚಿನ ದಿನತಾನಿ‌ ಪಿಂಡ ಪಾಡೊಡು, ಎಡ್ಮೆ ನೀರ್ ಬುಡೊಡು.ಅವು ಅತ್ತಾಂದೆ ವರ್ಸೊಗು ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಿ ದಿನ (ಷಣ್ಣವತೀ) ಎಡ್ಮೆ ನೀರ್ ಬುಡೊಡು.]


|ನೇಲ್ಯ ಕಾರ್ಯ - ಮಾಲಕಾರ್ಯ|


ಪಿತೃಪಕ್ಷೊಡು 'ಕಾರ್ಯ'ದ ಎಲ್ಯ ಕ್ರಮನ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ್ ಗ್ರಹಿತೊಂದು ಪಿತೃ ಶಾಖೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೃ ಶಾಖೆದ ಪೂರಾ(ಕಾರ್ಯ ಪಾಡುನಾಯಗ್ ಅಧಿಕಾರ ಇಪ್ಪುನ ಪಿತೃ ನಾಕಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ)‌ ಪಿತೃನಾಕಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ಪೈತೃಕಡ್ (ಪಿಂಡ ಸ್ಥಾನ- ಪಿಂಡ ಪಾಡ್ರೆ ಸೇಡಿಡ್ ಬರೆಯಿನ ಸ್ಥಂಡಿಲೊ) ಪಿಂಡ ಪಾಡುನ 'ನೇಲ್ಯಕಾರ್ಯ'ದ ಕ್ರಮನೇ 'ಮಾಲಕಾರ್ಯ' ಉಂದುವೇ 'ವಿಸ್ತೃತ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕ್ರಮ'.


ಸಪತ್ನೀಕಸ್ಯ- ಬುಡೆದಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಅಮ್ಮೆರ್, ಅಜ್ಜೆರ್, ಪಿಜ್ಜೆರ್. ಇಂಚ ಆಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪಿಂಡ. ಬುಡೆದಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಅಪ್ಪೆನ ಅಮ್ಮೆರ್, ಅಪ್ಪೆನ ಅಜ್ಜೆರ್, ಅಪ್ಪೆನ ಪಿಜ್ಜೆರ್ ಇಂಚ ನೇಲ್ಯ ಆಜಿ ಪಿಂಡ . ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರಧಾನ ಪದ್ರಾಡ್ ಪಿಂಡ. ಅಂಚೆನೆ ಹಿರಿಯಾಕುಲು, ಕಿರಿಯಾಕುಲು ಆಯಾಯ ಪುದರ್ದ- ಗೋತ್ರದ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಸಾರ- ಅಮ್ಮೆರೆ ಸಂಸಾರದ ಪೂರಾ ಪಿತೃನಾಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನೇಲ್ಯ ಪಿಂಡ ಪದ್ರಾಡ್ ಪಿಂಡದ ಮಿತ್ತ್ ಡ್ದ್ ದೀವೊಡು.  


ನನ ಎಲ್ಯ ಪಿಂಡೊಲು: ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಅಣ್ಣೆ, ಮೆಗ್ಯೆ ತಂಗಡಿ, ಪಲಿ, ಅಕಲೆನ ಜೋಕುಲು. ಅಪ್ಪೆನ ಅಣ್ಣೆ (ತಮ್ಮಲೆ), ಮೆಗ್ಯೆ, ತಂಗಡಿ, ಪಲಿ, ಅಕಲೆನ ಜೋಕುಲು ಇಂಚ ಸಂಸಾರ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡಾ ಆತ್ ಕರಿದ್ ಪೋತಿಕಾಲೆಗ್ ಬುಡೆದ್ಯಾಲ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಪಿಂಡ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ತಿನ ಮಾಮುಗು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿಗ್, ಬಾವನಾಕಲೆಗ್ಲಾ ಪಿಂಡ ಪಾಡೊಡು. ಉಂದು ಕರಿದ್ ಪೋಯಿನಾಕಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ. ಈತ್ ಜನ  ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಾಕಲೆಗ್ ಪಿಂಡ ಪಾಡ್ರೆ ನಮ ಹಕ್ಕ್ ದಾರ್ರ್. 


ಅಮ್ಮೆರ್, ಅಪ್ಪೆನ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಪಿತೃನಾಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಾಂದೆ, ಬುಡೆದಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಪಂಡ 

(ಸಪತ್ನೀಕಸ್ಯ) ಆಚಾರ್ಯ- ಕುಲ ಪುರೋಹಿತೆ, ಗುರು- ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನಾಯೆ, ಸ್ವಾಮಿ- ಅರಸು ಅತ್ತಡ ಗುರ್ಕಾರೆ, ಸಖ- ಒತ್ತರ್ಮೆದಾಯೆ, ಅಂತೇವಾಸಿ- ಶಿಷ್ಯೆ ಈತ್ ಜನಲಾ ಪಿಂಡ ಪಡೆವರೆ ಇತ್ತಿನಾಕುಲು.


ಧರ್ಮ ಪಿಂಡ:

ಮಾಲಕಾರ್ಯ ದಾಯೆಗ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ: ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಕುಟುಮದಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಾಂದೆ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗೊಡು (ಆಣ್ + ಪೊಣ್ಣು ಒಟ್ಟುಗು ಅಜಿಪತ್ತಾಜಿ) 'ಧರ್ಮಪಿಂಡ' ಪಾಡುನವು ಮಾಲಕಾರ್ಯದ ಇಸೇಸ,ಅಂಚಾದೇ ಮಾಲಕಾರ್ಯ ಪಂಡ ಅವು 'ನೇಲ್ಯ ಕಾರ್ಯದ ಕ್ರಮ' ಅತ್ತಡ 'ವಿಸ್ತರಿತಿನ ಕಾರ್ಯ' ಇಂಚ ಪನೊಲಿ.  


(ವಿಸ್ತೃತ ಶಾದ್ಧ ವಿಧಾನ). ಉಂದು ಕಾರ್ಯ ಪಾಡುನಾಯೆ ವಾ ವೇದ ಶಾಖೆದಾಯೆನಾ ಆ ವೇದದ ಶ್ರಾದ್ಧದ  ಕ್ರಮೊಟು ಕಾರ್ಯ ಪಾಡುವೆ. 'ಕಾರ್ಯ'ದ ಅತ್ತಡ 'ಮಾಲಕಾರ್ಯ'ದ ಉದ್ದೇಶ, ಅಯಿತ ನೇಲ್ಯ ಆಲೋಚನೆ ಬದಲಾಪುಜಿ ಕಾರ್ಯ ಕರಿಪುನ ಕ್ರಮೊಟು ಒಂತೆ ಎತ್ಯಾಸೊಲು ಉಂಡು. ಈ ಮಿತ್ತ್ ದ ವಿವರಣೆ ಋಗ್ವೇದ ಶಾಖೆದ ಶ್ರಾದ್ಧದ ಕ್ರಮೊಟು ಉಂಡು.


|ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಧರ್ಮ ಪಿಂಡ|


ಮಿತ್ತ್ ಪಂಡಿನ‌ ಪಿಂಡ ದಾನ ಮಲ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಆ ಪೈತೃಕದ ಮುಡಾಯಿಡ್ದ್ ಸುರು ಪತ್ ದ್ ಅಮ್ಮ (ತಂದೆ) ಸಂಸಾರೊಡು ಪುಟುದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕಿರಿಯೆ ನಡಪಂದೆ ಗತಿದಾಂತೆ ಇಪ್ಪುನಾಯನ ಉದ್ದಾರೊಗು ಪಿಂಡ ದಾನ (ಆಣ್ + ಪೊಣ್ಣು- ರಡ್ಡ್ ಪಿಂಡ) ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಸಾರೊಡು ಗತಿದಾಂತೆ ಇತ್ತಿನಾಕಲೆಗ್ ಪೈತೃಕದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಡ್ ಪಿಂಡ ದಾನ‌ ಮಲ್ಪೊಡು.  


ರಡ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಪಿಂಡ ದೀವೊಂದು ಬರೊಡು: ಗುರು, ಮಾಮು ಇಂಚ ಬಂದುಲೆಗ್. ಬುಡೆದಿ- ಜೋಕುಲ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಪಿಂಡ ಲೋಪ ಆಯಿನಾಕಲೆಗ್. 

          

ಪುಟುನಗನೇ ಕಣ್ಣ್ ತೋಜಂದೆ, ಕಾರ್ ಬರಂದೆ ನಿಚ್ಚದ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಇಪ್ಪರೆ ಆವಂದಿನಾಕಲೆಗ್. ತನ್ನ ಸಂಸಾರೊಡು ಪುಟುದು ಗರ್ಬೊಡೇ ಸೈತಿನಾಕಲೆಗ್. ಅಪ್ಪೆ- ಅಮ್ಮ ಸಂಸಾರೊಡು ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಉತ್ತರ ಕಿರಿಯ ಆವಂದೆ ಗತಿದಾಂತೆ ಇತ್ತಿನಾಕಲೆಗ್.


ಕೂಲಿ ಮೂಡೊಡ್ಡ - ಗರ್ಬೊಡೇ ಕರಿದ್ ಪೋಯಿನಾಕಲೆಗ್. ತೂಟು ಬೂರ್ದು- ತೂ ಪೊತುದು ಸೈತಿನಾಕಲೆಗ್. ಪ್ರೇತ ಲೋಕೊಗು ಪಾಪದ ಕಾರಣೊಡು ಪೋಯಿನಕಲೆಗ್- ಲೆಕ್ಕದಾಂತಿ ನರಕೊಡು ಕಷ್ಟ ಬುಡೊಂದಿತ್ತಿನಾಕಲೆಗ್.


ಮೆಂಚಿ ಮೆಂಚಿನಗ, ಕಲುವೆರ್ ನೋತುದು- ನೀರ್ ಡ್ ಬೂರ್ದ್- ಕರ್ಬದ ಆಯುದೊಡು ಪೆಟ್ಟ್ ಬೂರ್ದ್ ಸೈತಿನಾಕುಲು. ಕಾಡ್ ಡ್ 'ಕಾಡ್ದ ತೂ' ಪತ್ ದ್, ಪಿಲಿ, ಸಿಂಹ ಪತ್ ದ್ ಸೈತಿನಾಕಲೆಗ್. ಪಂಜಿ, ಕಾಡೆರು ತಾಡ್ದ್- ಬಲ್ಲ್ ಗೆತೊಂದು ಸೈತಿನಾಕಲೆಗ್. ಜೊಟ್ಟು- ಕೈಕಾರ್ ಕಟ್ ದ್ ನೇಲಾದ್ ಉಸುಲು ಕಟ್ ದ್ ಸೈತಿನಾಕುಲು- ಇಸ ಪರ್ದ್- ಆಯುಧ ತಾಗ್ ದ್ ಸೈತಿನಾಕುಲು.


ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನಾಕುಲು- ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತಿನಾಕುಲು- ಗುರುನ ಬುಡೆದಿನ ಸಂಸರ್ಗ ಮಲ್ತಿನಾಕುಲು ಸೈತಿಬೊಕ್ಕ ಗತಿದಾಂತೆ ಇತ್ತಿನಾಕಲೆಗ್‌ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನರಕೊಡು ಯಮದೂತೆರ್ಡ ಕಷ್ಟ ಅನುಬವಿತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಕಲೆಗ್. 


ಕತ್ತಿದ ಪರ್ತೆದಾತ್ ಪರ್ತೆದ ಇರೆಕುಲು ಇಪ್ಪುನ ಕಾಡ್ ಡ್ - ಕುಂಭೀಪಾಕ ನರಕೊಡು ಇಪ್ಪುನಾಕಲೆಗ್. ರೌರವ- ಅಂಧತಾಮಿಸ್ರ- ಕಾಲಸೂತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ನರಕೊಡು ಇಪ್ಪುನಾಕಲೆಗ್. ಬೇತೆಬೇತೆ ನರಕೊಲೆಡ್ ಇಪ್ಪುನಾಕಲೆಗ್.


ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮೊಗು ಸರಿಯಾದ್ ಪಶುಕುಲಾದ್ ಪುಟಿನಾಕುಲು- ಪಕ್ಕಿಲು- ಉಚ್ಚಿ- ಕ್ರಿಮಿಕುಲಾದ್ ಜನ್ಮಿತಿನಾಕುಲು, ಮರ ಮಟ್ಟುಲಾದ್ ಪುಟಿನಾಕಲ್ನ ಮುಕ್ತಿಗಾದ್. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಸಾವಿರ ಜಾತಿಡ್ ಪುಟುದು ನರಮಾನಿ ಜಾತಿಗ್ ಬರ್ರೆ ಆವಂದಿನಾಕಲೆನ ಉದ್ದಾರೊಗು.  


ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನ ಜಾತಿಡ್, ಬೆಗರ್ ಡ್ ಪುಟ್ಟುನ ಕ್ರಿಮಿಕುಲು- ಬೂಮಿ ಪುಡತೊಂದು ಕೊಡಿಪುನ ತೈ, ಬೂರುದ ನದ್ ರ್ಡ್ ಪುಟ್ಟಿನಾಕಲ್ನ ಉದ್ದಾರೊಗು, ಅಂಚೆನೆ ಜರಾಯುಜ ಪನ್ಪಿನ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನ್ಯ ಜಾತಿಡ್ ಪುಟಿನಾಕಲೆಗ್.


ಬಂದುಲೆ ಕುಟುಮೊಡು, ತನ್ನ ಗೋತ್ರೊಡು ಅಂಚೆನೆ ಪರ ಗೋತ್ರೊಡು ಪುಟುದು ಗೋತ್ರ ತೆರಿಯಂದಿನಾಕುಲೆನ ಉದ್ದಾರೊಗು.


ಸೊರ್ಗ, ಆಕಾಸ, ಬೂಮಿಡ್ ವಾ ಪಿತೃಲು - ಬಾಂದವೆರ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತ್ ದ್ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ  ಆವಂದಿನಾಕುಲೆಗ್. ತನ್ಕುಳು ಮಲ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ‌ ಪಲೊಟು ಮೇಗಿಲೋಕೊಡು ಇಪ್ಪುನ‌ಅಕುಲು, ದೇವತ್ವ ಪಡೆಯಿನಾಕುಲು, ಗಂದರ್ವೆರಾಯಿನಾಕುಲು, ವಿದ್ಯಾದರೆರ್ ಆಯಿನಾಕುಲು, ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠೆರಾಯಿನಾಕಲೆಗ್. ಪುಣ್ಯ ಪಲೊಟು ಎಡ್ಡ್ ಲೋಕೊಡು ಕಿನ್ನರೆರ್, ಸಾದ್ಯೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ದೇವತೆರ್ ಆಯಿನಾಕುಲು.


ಅಪ್ಪೆ ಕುಟುಮೊಡು ಅಮ್ಮ ಸಂಸಾರೊಡು ಜಾತಿಕೆಟ್ ದ್ ಸೈತಿನಾಕಲೆಗ್. ಕಣ್ಣ್ ತೋಜಂದಿನಾಕುಲು- ಕೆಬಿ ಕೇನಂದಿನಾಕುಲು- ಬಾಯಿಬರಂದಿನಾಕುಲು ಆದ್ ಮನಸ್ ಸುದ್ದದಾಂತೆ ಪಿರಯ ಕರಿದ್ ಸೈತಿನಾಕುಲು.


ಕಾರ್ಯ ಪಾಡುನಾಯಗ್ ಸಂಬಂದ ಇಪ್ಪುನ ವಾ ಪಿತೃಲು ಪ್ರೇತರೂಪೊಡು ಉಲ್ಲೆರ್ಡ ಅಕಲೆಗ್ ಸಲ್ಮಂತ ಆವಡ್. ಕಾಡ್ ಡ್ ಅತ್ತಡ ಯುದ್ದೊಡು ಬಡವು ಬಾಜೆಲ್ ಡ್ ಸೈದೆರ್ಡ ಅಕಲೆತ ತೃಪ್ತಿಗಾದ್.  


ಈ ಜನ್ಮೊಡು ಬಂದುಲಾದ್ ಇಪ್ಪುನಾಕುಲು- ಬಂದುಲು ಅತ್ತಾಂದಿನಾಕುಲು- ಒವ್ವ ಜನ್ಮೊಡು ಬಂದುಲಾದ್ ಇತ್ತಿನಾಕುಲೆಗ್ ಕಡಮೆ ಆವಂದೆ ಪಿಂಡ ತಿಕ್ಕಡ್.


ಯಮದೇವರ್ನ ವಂಶೊಡು ಪುಟಿನ 'ಶ್ವಾನ- ಶಬಲೆ' ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡ್ ನಾಯಿಲೆಗ್. ಇಂಚ ಪಿಂಡ ಪಾಡೊಡು. ಪ್ರತಿ ಪಿಂಡಲಾ ರಡ್ಡ್ ರಡ್ಡ್- ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ‌ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನ ಗೇನೊಡು ಪಿಂಡ ಪಾಡೊಡು.


ಕಾರ್ಯದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಪಿಂಡೊಗು ಎಡ್ಮೆ ನೀರ್ ಬುಡೊಡು, ಕುಂಟು ಪೊದೆಪೊಡು, ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು (ಬೊಲ್ದುಪೂ- ಕದಿಕೆ- ತುಲಸಿ). ಕುಡ ಎಡ್ಮೆ ನೀರ್ ಬುಡೊಡು. ಪಾರಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕಕ್ಕೆಗ್ ನುಪ್ಪು ದೀವೊಡು... ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯದ ಕ್ರಮನ್ ಮಾಲ ಕಾರ್ಯೊಗುಲು ಕರಿಪೊಡು. 


ಸುರುಟು ಪಿತೃಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನು, ಕುಲ್ಯರೆ ದರ್ಭೆದ ಆಸನ ಕೊರ್ಪಿನಿ, ಅಂಚೆನೆ ವಿಶ್ವೇದೇವೆರ್ನ ಸ್ಥಾನೊಗು, ಪಿತೃ ಸ್ಥಾನೊಗು ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯಾದಿ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು.


'ಮಾಲಕಾರ್ಯ' ಏತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ, ಕರಿದ್ ಪೋಯಿನ ಹಿರಿಯಾಕಲೆನ್ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನ, ಅಕಲೆನ ಋಣ(ಪಿತೃ ಋಣ) ತೀರ್ಪುನ ಕೆಲಸ. ಈ ಬೂಮಿಡ್ ಜನ್ಮೆಯಿನ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಯಗ್ ಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಏತೋ ಋಣಕುಲು ಪರಿಹಾರ ಆಪುನ ಕಜ್ಜವಾದ್ 'ಮಾಲಕಾರ್ಯ' ನಡಪುಂಡು.


ಯಾನ್ ವಿವರಿತಿನ ಈ ಮಾಲಕಾರ್ಯದ ಕ್ರಮೊಟು ಮೂಜಿ- ನಾಲ್ ನಮೂನೆವಾರ್ ಉಂಡು (ಆಯನಾಯನ ವೇದ ಶಾಖೆಗ್ ಸರಿಯಾದ್) ಆಂಡ ಅಯಿತ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜೇ. 'ಕಾರ್ಯ' ಬೊಕ್ಕ 'ಮಾಲಕಾರ್ಯ' ಉಂದು ವೈದಿಕೆರೆನ ಕ್ರಮ. ನಮ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಪಿತೃಪಕ್ಷೊಡು ಮಾಲಕಾರ್ಯ ಕರಿಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆಗ್ ನುಪ್ಪುದೀಪುನ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಉಪ್ಪೊಡು. ಅವು ಇತೆ ನಡಪುಂಡಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. 

 -ಕೆ.ಎಲ್. ಕುಂಡಂತಾಯ


(ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್)ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌’ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ


0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post