ಉಪಯುಕ್ತ ಲೋಕಲ್- ನಿಮ್ಮೂರಿನ ನಿಮ್ಮದೇ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೋಕಲ್ ಜಾಲತಾಣ | ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 7019126946 ಚಿತ್ಪಾವನಿ ಭಾಷೆಯ ಬರಹ- ಬಾಳುಚಿ ಮಾಳಿ

ಚಿತ್ಪಾವನಿ ಭಾಷೆಯ ಬರಹ- ಬಾಳುಚಿ ಮಾಳಿಬಾಹೆರ್ಠಿ ತ್ಸವೆತ್ಚೊ ಡೊಗ್ಗೊರು ಪಳಾಯಿಂತು ಮಾಳ್ಯಾತ್ಚೆ ಖಿಡ್ಕ್ಯಾಶಿ ಬೆಸ್ಸಸಲೊ ಬಾಳು. ತೋ ಕೆಢ್ಲಾಯಿ ತಸೋಚಿ. ಮನಾಲಾ ಏಕಾಂತ ಹವತರಿ, ಕಾಯಿಂತರಿ ಬೇಜಾರ್ ಜಾಲತೆ, ಕಸಲತರಿ ಯೋಚನಾ ಕರ್ನ್ಹಾರ್ತೆ ಅಥವಾ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷು ಜಾಲೊತರಿ ತೆಲಾ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗೊ ಮಾಳ್ಯಾತ್ಚಿ ಖಿಡ್ಕಿ. ತೆಲಾ ಕಾರಣ ಕಿತ ಮ್ಹಳೆ.. ತೇ ಖಿಡ್ಕ್ಯಾಶಿ ಬೆಠ್ಲತೆ ಬಾಹೆರ್ಠಿ ಆಂಗಣೆಂತುಚಿ ತ್ಸವೆತ್ಚೊ ಮೊಟ್ಟೊ ಕಾತ್ತೊಳು, ಆಂಗಣೆತ್ಚೆ ತಡಿಂಠಿಂಚಿ ಶುರು ಹೈವೆತ್ಚೊ ಪಾತ್ಚುವೊ ಡೊಗ್ಗೊರು, ಲಾನ್ಹ ಮೊಟ್ಟಿ ಜ್ಹಾಡ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟೆ ರೂಖ, ತೇ ಮಧ್ಯಂಚಿ ಕೇಢ್ಲಾಯಿ ಪಾಣಿ ವಾಹಾವತ್ ತ್ಸವೆತ್ಚೊ ಪರ್ಹ್ಯೊ, ಪರ್ಹ್ಯೆಂತು ಉಂತ್ಚಾಂಠಿ ಪಡತ ಪಡತ ಖೇಳತ ಖೇಳತ ಡೆವ್ವೆತ್ಚ ಧೊವ ಧೊವ ಪಾಣಿ, ಸಂಗೀತ ಖಚೇರಿ ಸವೆಚಾವಾಣಿ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲಾ ಏಕಪ್ರಕಾರ ಶ್ರುತಿತ್ಚೊ ನಾದು ಯೇಂತು ತ್ಸವೆಚೆ ಸಾರ್ಖೊ ಪರ್ಹ್ಯೆತ್ಚೆ ಪಾಣ್ಯಾತ್ಚೊ ಗಂಭೀರ ಶಬ್ದು, ರುಖ್ಖಾಂಠಿ ರುಖ್ಖಾಲಾ ಉಡ್ಡವೆತ್ಚೆ ಮಾಂಕಡ, ಪಾಖ್ಖಿರ್ವಾಂತ್ಚ ಕಚಿಲ್ ಪಿಚಿಲ್ ಮ್ಹಣಿ ಖಬ್ರ್ಯೊ, ದೂರ್ಠಿ ದಿಸ್ಸವೆತ್ಚೆ ತ್ಚಾರಿತ್ಚೆ ಡೊಗ್ಗರ, ಡೊಗ್ಗರಾಂವರಿ ಧೋವೆ ಕಾಳೆ ಮಳಭಾಂಚಿ ಸುರೇಖಾಯಿ, ಆಪ್ಣೆತ್ಚೆ ಘರಾ ವಿನಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ತ್ಸವೆಚೊ ಅನುಭವು..ಆಹಾ ಏಕು ದೊನ್ಹಿ ನೋಹೆ  ಅಸಲೆ ಮಸ್ತ ವಿಷಯೆಂತ್ಚೆ ಮಧ್ಯ ಬೆಸ್ಸತಾಂಧಾ ಬಾಳುತ್ಚೊ ಪ್ರಪಂಚು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಾಂತುಯಿ ದುರ್ಲಭುಚಿ. ಬಾಳುತ್ಚೆ ಘರ್ಚಿ ಮಾಳಿ ತರಿ ಕಸಲಿ.. ಮಾಳ್ಯಾತ್ಚೆ ಮುಚ್ಚಿಗಾವರಿ ಮಾತ್ಯಾಚಿ ಭೂಯಿ, ಮಾಳ್ಯಾವರಿ ಕಾಂಬಿಂತ್ಚೊ ಮಾಳು, ತೇವರಿ ಸಾಹೊಳ್ಯಾಂತ್ಚ ನೀವ. ಆಗ್ಗೊಠಿಂತು ಬೆಪ್ಪು ತ್ಸಲತೆ, ಗಿಮ್ಹಾಂತು ಭಾರಿ ಥಂಡ. ಬಾರಾ ಮಹಿನೆಯಿ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣಚಿ. ತಸಲೆ ಮಾಳ್ಯಾಚ ನೀವ ಬಾಳುಚಿ ತ್ಸಯಿಸಲೊ ತೆವೆಲ್ಯ ಆಗ್ಗೊಠಿಂತು ಕೆವ್ಡೆ ಪಾವಸಾಲಾಯಿ ಏಕು ಬೊಟ್ಟು ಪಾಣಿ ಸುಧಾ ಆಂತು ಗಳತ ನತ್ಲ ಮ್ಹಣವೆತ್ಚೊಯಿ ಮೊಟ್ಟೊ ವಿಷಯೊಚಿ. ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖಾಂತ್ಲೆ ಉಬ್ಬಾಳ್ಯಾಲಾಯಿ ಏಕ ಪಾಂಗುರ್ಣ ಪಾಂಗುರೊನಿ ದುಪ್ಪಾರ್ವೆಳಯಿ ನಿದ್ದೊವ್ಯೇರ ಮ್ಹಣವೆತ್ಚ ಬೊಲ್ಲಣ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ನೊಹೆ. ತಸಲೆ ಮಾಳ್ಯಾಂತು ಕಸಲೊ ಮೋಹು ಬಾಳುಲಾ. ಸಹಜಚಿ ಮ್ಹಣೊಯೆರ.


ಏಕು ದ್ಯೋಸು ಬಾಳು ಅಸೋಚಿ ಆನಂದಿನ ತ್ಸಲೆಲೆ ವೇಳ ತೇಲಾ ಅಸೀಚಿ ಆಲೋಚನ ಆಯಿಲಿ. 'ಆಮ್ಹಿ ಬೋಡ್ಯೆ ಆಜಿ ತ್ಸೋತು ಪುಢಯಿ ತ್ಸೋತು ಅಸಲೆ ಪರಿಸರಾಂತುಚಿ ವಾಡ್ಢೊನಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹವ್ನಿ ಬಾಯ್ಯಾಕೊ ಧಾಕ್ಕುಟಿ ಸಂಸಾರು ಮ್ಹಣಿ ಆನಂದಿನ ತ್ಸಲತೆ, ತ್ಚೇಡಿ ಧಾಕ್ಕುಟೆಂಧಾ ತಸ ನೊಹೆ. ವರ್ಹಾಡ ಜಾಲ ಮ್ಹಳೆ ನವರೆತ್ಚೆ ಗಾವಾಲಾ ಜಾಯಿವವಂಚಿ ಜಾಲೆಲೆವರ್ಠಿ ಪಾಪ ಅಸಲ ಸುರೇಖ ಪರಿಸರ ತೆಂಧಾ  ತ್ಸುಟ್ಟೊನಿ ಜಾತ್ಸೆ. ತಸಂಚಿ ಎಠಾ ತ್ಸವೆಚೆ ಆಂಧಾಯಿ ಆಕ್ಕಾಶಿ ಬೆಹೆಣಿಶಿ ನತ್ಸಂತಾ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಚಿ. ಪಣ ಅಸಲ ಪರಿಸರ ಮಾತ್ರ ಕೋಣ್ತೆ ತ್ಯಾಗಾಲಾಯಿ ತಯಾರ್ ಕರವೆತ್ಚಯಿ ಸತ್ಯಚಿ'.. ಬಾಳು ಹೇಚಿ ಮಾಳ್ಯಾವರಿ ಬೆಸ್ಸೊನಿ ಭಾರಿ ದುರ್ಬಳ್ಪಣಾಚೆ ಕಾಳಾಂತುಯಿ ಭಾರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ವಪ್ನ ಪಳಾಯಿಂತು ತ್ಸಸಲೊ.. ಕೆತ್ಯೊದಾ ರಾತಿ ಇಡೀ ನೀದ ಜಾಗ್ಗೊನಿ ಖೇಳು ಪಳಾವ್ನಿ ಘರಾಲಾ ಆಯಿಲೆಲೊ ಬಾಳು ಮಾಳಿ ತ್ಚಡ್ಲೊತೆ ಮಗ ಖಾಲ್ತೊ ಡೆವ್ವೆತ್ಚೊ ತ್ಸಲೆಲೊ ದುಪ್ಪಾರಿ ಜೆವ್ವೆಲಾಚಿ. ಖಿಡ್ಕಿ ಫಳ್ಳಿನ ಮ್ಹಣಿ ಜಾಲತೆ ರಾತಿ ದ್ಯೋಸು ಕಳೆನಾಹಿತ್ಸಾರ್ಖೊ ಕಾಳೊಖು ತೇ ಮಾಳ್ಯಾವರಿ ಕಾಯಂ. ತಸಂಚಿ ಆಗ್ಗೊಠಿಂತು ಭಾರಿ ಅವ್ರ ಯೆಂತಾ ಹೇಚಿ ಮಾಳ್ಯಾವರ್ಠಿ ಪರ್ಯ್ಹೆಂತು ಯೆವೆತ್ಚ ಪ್ರಳಯ ಸ್ವರೂಪಿ ಖೊಡ್ಢಳ ಪಾಣಿ ಪಳಾವ್ವೆಚೊ ಆನಂದು ಜೋಗ ಜಲಪಾತಾಂತುಯಿ ಮಿಳೆನಾಹಿ ಮ್ಹಣಿ ಮ್ಹಣ್ಸೆ ಬಾಳು. ಪಣ ಬಾಳುತ್ಚೆ ಘರಾಲಾ ಪಾಣ್ಯಾತ್ಚ ಭೀತಿ ನಾಹಿ. ಕಿಲ್ಹಾ ಮ್ಹಳೆ ಬದರಿನಾಥಾಂತು ಅಲಕ್ನಂದಾ ನಯಿ ಧಾವಶ್ಶಿ ಬಾಳುತ್ಚೆ ಘರಾ ಸಮೂರ್ಲಿಲು ಪರ್ಹ್ಯೊಯಿ ಏಕು ಕ್ಷಣುಯಿ ರೆಹೆಲ್ಯಾಲಿ ರೆಹಂತನಾಹಿ ಧಾವತ್ಸಸೆ.


ಬಾಳುತ್ಚ ಮಾಳಿ ಘರ ತರಿ, ಓಳತಿ ಪೂರಾ ಮಾತ್ಯಾಚೊಚಿ. ತಸಂಚಿ ಓಳತಿಂಧಾ ಸಾರ್ಣಾ ನತ್ಲೆಲೆವೆಲ್ಯ ಓಳತಿಂಮಧ್ಯ ಮೊಟ್ಯೊ ಮೊಟ್ಯೊ ವಿಂಚಿ ತ್ಸಸಲ್ಯೊ. ಕೆಲವು ವಿಂಚಿಂತ್ಲ್ಯ ಆರಪಾರ ಪೂರಾ ದಿಸ್ಸಸಲ.  ಬಹುತೇಕ ತಸಲೆ ವಿಂಚಿಂತು ಕಿರ್ಡುವ, ಪಾಲ್ಲಿ, ಬಾಗ್ಗಡೆ, ಕೋಳಿಂಚಿ ಫಟ್ಟ, ಭಿಂಕುಣ, ಮುಂಗ್ಯೊ, ಚೇಳ, ವಿಂಚು, ಮಂಡಳ್ಯೊ.. ಅಸಲೆ ಜೀವಾಂತ್ಚಿ ಭೀತಿಯಿ ತ್ಸಸಲಿ. ಮಾಳಾವರಿ ಉಂದಿರಾಂಚಿ ಗಲಾಟಿಯಿ ತ್ಸಸಲಿ. ಪಣ ಬಾಳು ಮ್ಹಣ್ಸೆ ಏಕು ದ್ಯೋಸುಯಿ ಅಸಲೆ ಜೀವಾಧಿಂ ವರ್ಠಿ ಕೊಣಾಯಿಕಾಲಾ ಕೋಣ್ತೊಚಿ ಅಪಾಯಿ ಜಾಲೊಚಿ ನಾಹಿ ಮ್ಹಣಿ. ಸಹಜ ಜೀವನ ಮ್ಹಳೆ ತಂಚಿ ತ್ಸೇರ ಮ್ಹಣಿ ಸಾವ್ಡಸೆ. ತೇ ಮಧ್ಯ ವಾಡ್ಯಾಂತು ಜಾಲೆಲೆ ಕೇಳೆಂತ್ಚೆ ಘಡಯಿ ಮಾಳ್ಯಾವರಿಚಿ ಪಿಕ್ಕವೆಲಾ ಮ್ಹಣಿ ಟಾಂಗುನಿ ಠೆವ್ವೆತ್ಚೆ ತ್ಸಲೆಲೆ. ಘಡು ಪಿಕ್ಕತಕ್ಷಣಿ ಕೊಣಾಯಿಕಾಲಾ ಕಳ್ತಾನಾಹಿ ಕೇಳಿ ಖಾಯಿವೆಲಾಯಿ ಹೀ ಮಾಳಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ದೇಸಲಿ. ಚಣ್ಣಮಣ್ಣ, ವಾಘ್ಘಡೋಳೊ, ಚತ್ರಂಗು, ಕೋಟು, ದಾಡಫೀಡ, ಹಾವೇಣಿ, ಗಚ್ಚ್ಯೊ... ಅಸಲೆ ಖೇಳಾಂತುಚಿ ರಾತಿ ಪಹವೈಲೆಲಾಯಿ ಹೀ ಮಾಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮ್ಹಳ್ಳತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೋಹೆ. ಅಸಲ ಸ್ವರ್ಗಾ ಸಾರ್ಖಲ ಜೀವನ ಆಜಿ ಬಾಳುಲಾ ಸ್ವಪ್ನಾಂತು ಪಳಾಯಿಸ್ಸ ಮಾತ್ರ ದಿಸ್ಸಸೆ.  


ಕಾಳು ಬದಲಾವಣೆ ಮ್ಹಣವೆತ್ಚೊ ಪ್ರಕೃತಿತ್ಚೊ ನಿಯಮು. ತಸಂಚಿ ಬಾಳುಚಿ ಮಾಳಿಯಿ ಆಜಿ ಕಾಳಾಂತು ಲೀನ ಜಾಲಿತ್ಸೆ,  ಸಮಂಚಿ ಬಾಳುತ್ಚ ಸ್ವರ್ಣ ಯುಗಯಿ. ಕೆಲವು ಮ್ಹಣ್ತೀರ ಕಾಳು ಬದಲಾವಣೆ ಹನ್ನಾಹಿ ಮ್ಹಣಿ. ಬಾಳು ಮ್ಹಣ್ಸೆ ಕಾಳು ಬದಲಾವದ್ನಾಹಿ ತ್ಸೇರ ಪಣ ಕಾಳು ಬದಲಾವಣ ಕರ್ಸೆ ಮ್ಹಣಿ. ಆಜಿ ಬಾಳುಲಾ ಆಠ್ಠವತ್ಸೆ... 'ತೇ ದಿಸ್ಸ ಆಮ್ಮಿ, ಮ್ಹಳೆ ಬೋಡ್ಯೆ, ಹೀ ಮಾಳಿ, ಹೀ ಪ್ರಕೃತಿ, ಹೇ ಜೀವನ ಶಾಶ್ವತ ಮ್ಹಣಿ ಮನಾಂತು ಕೆಲ್ಲತ್ಸಲ. ಪಣ ಆಜಿ ಆಮ್ಹಿ ಆಮ್ಚ ಮ್ಹಣವೆತ್ಚ ಕುರಹು ಸುಧಾ ನತ್ಸಂತಾನಾಹಿ ಗೆಲ್ಲ ಮ್ಹಳೆ ಕಾಳುಚಿ ಕಾರಣ. ಆಂಚಿ ಆಲೋಚನ ಕೆತ್ತಿ ಲಾನ್ಹಿ ಮ್ಹಣಿ ಆಜಿ ಗೊಂತು ಹಂತ್ಸೆ' ಹೇ ಬಾಳುಲಾ ಶಾಶ್ವತ ಮನಾಂತು ಖಾಂತ ತ್ಸಸೆ. ತರಿ ಬಾಳು ಎಷ್ಯಾಯಿ ವರ್ಖಾಲಾ ಏದಾ ಅಥವಾ ದೋನಿ ವರ್ಖಾಂಧಾ ಏದಾ ತರಿ ಮಾಳ್ಯಾಚ ಘರ ತ್ಸಲೆಲೆ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ಜಾಲೆಲೆ ಘರಾತ್ಚೆ ಜಾಗೆಲಾ ಜಾವ್ನಿ ಡೋಳೆಂಠಿ ಚಾರಿ ಟಿಬ್ಬೆ ಪಾಣಿ ಘಾಲ್ನಿ ಯೇವೆತ್ಚ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಠೇವ್ನಿ ಘೆತ್ಲೊಂತ್ಸೆ ಬಾಳುನ ಮ್ಹಳೆ, ತೇ ಏಕ ಜೀವನಾಲಾ ಕೆತ್ತಿ ತೇಲಾಚಿ ತೇಳಿನ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ನಿ ಘೆತ್ಲಂತ್ಛೆ ಮ್ಹಣಿ ಜಾಣೊಯೇರ... ಎತ್ತಾ ಪುಢ ಬಾಳು ಕಾಂಕ್ರೀಟಾತ್ಚ ಘರಯಿ ಬಾಂಧೇರ, ಮಾಳಿಯಿ ತ್ಚಡ್ವೈರ, ಸಾರಣಾಂತ್ಚೊ ಓಳತಿಯಿ ಕರೀರ, ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣಚಿ ಕೋಣೆಂತುಯಿ ಬೆಸ್ಸೇರ. ಪಣ ಸಾಹೊಳ್ಯಾಂಚೆ ನೀವಾತ್ಚೆ ಮಾಳ್ಯಾಂತು ತ್ಸಲೆಲ ಸೂಖ ಕಯಿಲಾಯಿ ಮಿಳವೆಲಾ ಸಾಧ್ಯಚಿ ನಾಹಿ ಮ್ಹಣ್ಸೆ ಬಾಳು...

-ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಹಸ್ರಬುಧ್ಯೆ ಮುಂಡಾಜೆ


ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌’ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ


0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post